2018

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa Úředník - investiční referent odboru výstavby a životního prostředí

VEŘEJNÁ VÝZVA

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

Město Nová Role, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Nová Role, vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Úředník – investiční referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ v Nové Roli

Platová třída dle druhu práce: investiční referent ve výstavbě – PT 9 s možností budoucího přeřazení do PT 10 v závislosti na potřebě kvalitativní změny v rozsahu vykonávaných činností.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 1. Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
 2. Další požadavky:
  • vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání technického směru, nejlépe ve stavebním oboru – významná výhoda. Nespornou výhodou též získaná zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. k výkonu správních činností při rozhodování územním a na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo správních činností v územním plánování
  • základní znalost práce na PC – běžný software k výkonu činnosti
  • základní orientace v právních normách pro uvedený druh práce
  • praxe v oboru investic ve stavebnictví, nejlépe ve veřejné správě po dobu min. 3 roky
  • výhodou znalost anglického jazyka

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o případných získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních a investičních činností ve výstavbě
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady potvrzující v žádosti uvedenou další odbornou kvalifikaci (např. prokázání zvláštní odborné způsobilosti)

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:

Přihlášky mohou zájemci podat nejpozději do 12. října 2005 (včetně) poštou, elektronicky s dodatečným dodáním ostatních dokladů elektronicky nedoručitelných na základě vyzvání, nebo také osobně na podatelnu MěÚ Nová Role, a to nejpozději do 17:00 hod. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, při poštovním doručení je rozhodující datum podání na poště.

Adresa pro doručení přihlášek:

Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, při elektronickém podání:tajemnik@novarole.cz (v přihlášce uveďte kontakt - tel. čís., e-mail)

Nebudou-li s přihláškou řádně předloženy všechny požadované doklady ve stanoveném termínu, tajemník MěÚ vyzve zájemce, aby je v přiměřené lhůtě doplnili.

V Nové Roli dne 14.9.2005

Vladimír Dicá, v.r., tajemník MěÚ