2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Vážení spoluobčané,
chápu, že vás rozladilo zvýšení cen za komunální odpad. Věřte mi, že ani já z toho nemám radost. Důvod je jednoduchý. Zavírá se naše skládka a tím se zvýší náklady na svoz odpadu, které již v roce 2016 vycházely Kč 1 050,-- na jednoho obyvatele za rok. Zaznívají argumenty, že třídíme odpad a tím bychom měli snižovat finanční náklady na odpad komunální. Pravdou je, že za tříděný odpad jsme v loňském roce obdrželi necelých Kč 550 tisíc. Náklady na svoz tříděného odpadu však činily Kč 450 tisíc. Rozdíl byl tedy pouhých sto tisíc korun, které jsme použili na nákup nových kontejnerů. Třídíme plasty, sklo i papír, ale víme, že někteří obyvatelé mají v třídění velké rezervy. Pokud se městu podaří získat více peněz za tříděný odpad, zcela jistě bychom mohli poplatek za komunální odpad snížit. Vše je tedy na nás, zda v budoucnu odpady zlevní nebo zdraží. Je třeba si uvědomit, že i přes zvýšení ceny odpadu doplácí město nadále Kč 350,-- na každého obyvatele za rok z rozpočtu města. Nemalé finanční výdaje jsou spojeny s kontejnery na komunální odpad ze zahrádkářských kolonií. V minulém roce vlastníci zkolaudovaných rekreačních objektů platili druhý poplatek za komunální odpad. Přišlo nám nespravedlivé, že ostatní majitelé nezkolaudovaných objektů neplatili nic. V letošním roce zastupitelstvo města tedy odsouhlasilo, že lidé, kteří mají trvalý pobyt ve městě Nová Role, budou hradit poplatek pouze jednou. Tím vyvstal požadavek některých zastupitelů odebrat kontejnery ze zahrádkářských lokalit. Rada však rozhodla ponechat tyto kontejnery a zmapovat skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu v těchto lokalitách. Upozorňuji zahrádkáře, že stále píši o kontejnerech na odpad pouze a výhradně komunální , kam nepatří bioodpad ze zahrádek (listí, tráva, větve a jiné). Takto znehodnocený kontejner odpadem, který do něj nepatří, zvyšuje náklady na likvidaci a tím zdražuje cenu odpadu nám všem. Pokud zahrádkáři chtějí kontejnery na bioodpad, musí dát žádost na Technické služby Nová Role, s. r. o. Žádám tímto všechny, aby se chovali ukázněně a zodpovědně vůči těm, kteří třídí, kompostují a ukládají větve tam, kde je na ně vyhrazené místo.

Dalším velkým tématem, které vyvolává negativní emoce a časté dotazy občanů, je kácení ve městě. Město nechalo vypracovat pasport zeleně zatím jen v části města. Odborný dendrolog posoudil zdravotní stav, stáří a vysazení jednotlivých stromů. Na základě jeho doporučení se stromy kácí a upravují. Každý občan může nahlédnout do pasportu veřejné zeleně na webových stránkách města. V tomto roce bychom rádi v pasportu pokračovali i v dalších částech našeho města. Rozhodně nesouhlasím s invektivami, které osočují vedení města nebo Technické služby Nová Role ze samovolného kácení stromů. Každý z nás si uvědomujeme, jak je zeleň pro náš život důležitá a věřte mi, že nemáme radost z toho, že některé stromy musí být pokáceny ze zdravotních důvodů, protože jsou dožilé a přerostlé a často ohrožují zdraví či majetek obyvatel. Důležitá pro nás pro všechny je obnova zeleně, kterou řešíme v rámci rekonstrukce panelových sídlišť. V nadcházejících měsících uskutečníme první etapu a projektově připravíme etapu druhou, kterou budeme realizovat v následujícím roce, a týkat se bude ulice Tovární. V obou těchto lokalitách počítáme s výsadbou nové zeleně vhodnou pro sídlištní zástavbu.

Na závěr si dovolím seznámit vás s jednou pozitivní věcí a tím je snížení ceny topení o Kč 24,-- za GJ. Vedení města se intenzivně zaobírá situací v tepelném hospodářství a snaží se zvolit tu z nejpřijatelnějších variant do budoucna na vytápění a ohřev teplé vody pro obyvatele v panelových domech v našem městě. V úvahu přichází i možnost vytápět pomocí plynové kotelny, v této chvíli však vyčkáváme na rozhodnutí krajské odpadové společnosti o tom, zda vznikne spalovna komunálního odpadu. My věříme, že spalováním snížíme cenu tepla v domácnostech i cenu za likvidaci komunálního odpadu. Je to však studie, která potřebuje delší čas na to, aby se zvolila nejvhodnější varianta.

V případě budete-li mít jakýkoli dotaz, připomínku či přání, srdečně vás zvu na hovory se starostkou, které budou probíhat pravidelně vždy poslední středu v měsíci od 16 h v kanceláři starostky města. Přijďte konstruktivně diskutovat, ráda se nechám inspirovat. Rozvoj našeho města je práce týmová a já jsem týmový hráč.

S úctou a pozdravem Jitka Pokorná – starostka města.