2018

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Archiv rozpočtu a závěrečného účtu | Úvodní stránka

Rozpočet na rok 2008

Komentář k rozpočtu na rok 2008

Rada města Nová Role předkládá Zastupitelstvu města rozpočet města na rok 2008 spolu s výhledy pro léta 2009 a 2010 a s přehledem tvorby, použití a čerpání jednotlivých fondů města k jeho schválení.

Rozpočet je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na zákon č. 377/2007 Sb. o rozpočtovém určení daní.

Rozpočet je členěn na kapitálový a běžný.

Celkový rozpočet je v objemu výdajů v částce Kč 56.333.225,--, z toho v kapitálové části výdajů ve výši Kč 14.323.165,-- a v běžné části výdajů Kč 42.010.060,---. V kapitole příjmů je rozpočet předkládán v celkové částce Kč 50.282.060,--, z toho v kapitálové části ve výši Kč 8.272.000,--, v běžné části pak Kč 42.010.060.--.

Celkově je tedy rozpočet navržen jako schodkový ve výši Kč 6.051.165,--, schodek vznikl v kapitálové části rozpočtu především nákupem zdravotního střediska v Rolavské ulici a to v částce Kč 5.195.000,--, v běžné části rozpočtu je rozpočet navržen jako vyrovnaný.

Navržený schodek bude kryt přebytkem z roku 2007, který činí Kč 7.197.165,--.

Rada města díky přebytku hospodaření z roku 2007 upustila od původního návrhu použít ke krytí schodku návratnou finanční výpomoc z vlastního fondu obnovy přivaděče tepla tzv. Vřesovodu.

Pro rok 2008 jsou rozpočtovány v kapitole rozvoj obce investiční akce: nákup zdravotního střediska, stavební úpravy v zdravotním středisku, uvolnění pozastávky firmě Kanov za I. etapu park. ploch, nutné úpravy na skládce KO, sdružená investice ve výši 50% do digitalizace vysílání rozvodů kabelové televize ve městě, investiční příspěvek VSOZČ na zbudování nové přečerpávací stanice u koupaliště, dále je vyčleněna rezerva v celkové výši Kč 3.578 tis. na přípravu projektové dokumentace na další investiční akce města, dále pak na jiné investiční akce ve městě, které budou aktuálně navrženy rozpočtovým opatřením dle potřeby – např. výměna oken v DPS, popř. v KD, aj. Rozpočtováno je pokračování stavebních oprav na budově ZŠ (výměna oken, zateplení fasády, nová střecha – bude kombinováno dle získaných dotací).

Pro období let 2009-2010 se plánuje v rozvoji obce dokončení stavebních úprav ve škole, parkovacích ploch a BUS nádraží ve městě, zbudování cyklostezek, rozvod nových IS pro VO - vše dle finančních možností města.

V běžné části rozpočtu v kapitole výdajů jsou rozpočtovány výdaje standardním způsobem na školství, zdravotnictví (DPS), kulturu (akce města, KBTV, zpravodaj, SPOZ aj.) , knihovnu, údržbu veřejné zeleně, svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu, opravy místních komunikací, údržba bytového fondu města, SDH a vnitřní správa.

Podrobné finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem a organizačních složek města jsou k dispozici na ekonomickém odboru městského úřadu.

V tvorbě a použití fondů města se nadále plánuje odvod příspěvku do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesová ve výši Kč 1,5 mil., dále pak s tvořením vlastního Fondu rozvoje a bydlení města v částce Kč 300 tis., s tvorbou Sociální fondu zaměstnanců města ve výši 2% z objemu vyplacených mezd, čerpání fondu bude dle schválených zásad.

Ve Státním fondu rozvoje bydlení se čerpání tohoto fondu neplánuje, plnění bude probíhat splátkami do fondu dle uzavřených smluv se SVJ.

V Nové Roli dne 9. 1. 2008

Vyhotovila: Kateřina Černá – vedoucí EO, v.r.